Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark); üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferini gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezidir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin amacı; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla

 • teknolojik bilgi üretmek,
 • üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,
 • ürün kalitesini veya standardını yükseltmek,
 • verimliliği artırmak,
 • üretim maliyetlerini düşürmek,
 • teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,
 • teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,
 • küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,
 • yatırım olanakları yaratmak,
 • araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
 • teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.